Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Rada nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Pani Monika Urbaniak, 42 lata, dr hab. nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalista w dziedzinie prawa medycznego i konstytucyjnego.

Pani Monika Urbaniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2001 roku wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Poznaniu. W latach 1997 – 2003 odbyła studium doktoranckie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Konstytucyjnego zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych. W 2015 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych - prawo.

Pani Monika Urbaniak od 2006 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Obecnie jest Kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ponadto od 2005 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego.

W okresie od listopada 2013 roku do marca 2015 roku pani Monika Urbaniak była członkiem Rady Nadzorczej spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe sp. z o.o. w Czerwonaku. Pani Monika Urbaniak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

Pan Tomasz Banasiewicz, 46 lat, profesor nadzwyczajny nauk medycznych, dr. hab. nauk medycznych, specjalista chirurgii, koloproktolog (Europejski Certyfikat Koloproktologii - EBSQ in Coloproctology).

Pan Tomasz Banasiewicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Poznaniu. W latach 1995 -1996 odbywał staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu. Następnie w latach 1996 - 2002 był słuchaczem studiów doktoranckich na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej. W roku 2003 obronił pracę doktorską na temat angiogenezy w rakach jelita grubego, w roku 2010 uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, a w roku 2014 tytuł profesora nadzwyczajnego nauk medycznych.

Przebywał na stypendiach naukowych zagranicznych: w 1996 roku - semestr letni V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Freiburgu, w 2001 roku na stypendium kliniczno-badawczym w Marienhospital, Stuttgart oraz w 2004 roku na stypendium klinicznym w Stadtkrankenhaus w Monachium (Prof Heitland).

Pracował w Oddziale Chirurgii SP ZOZ Środa Wlkp., w Oddziale Chirurgii SP ZOZ Grodzisk Wlkp., w zespole Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu .

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, Redaktorem Naczelnym i twórcą czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal, członkiem Rady Programowej kampanii społecznej „STOMAlife”, Sekretarzem Polskiego Klubu Koloproktologii, członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, European Society of Coloproctogy, International Society for Pelvi Perineology. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, w tym autorem ponad 100 prac oryginalnych (Impact Factor 92,581), ponad 250 doniesień zjazdowych, referatów, prezentacji ustnych, 25 rozdziałów w podręcznikach i monografiach oraz redaktorem 3 monografii. Najważniejsze opracowane i opublikowane własne metody badawcze i techniki operacyjne to: monitorowanie przebiegu i ciężkości zapalenia zbiornika jelitowego przy użyciu oznaczania aktywności kinazy pirogronianowej w stolcu; aktywność kinazy MAP jako parametr korelujący z aktywnością i progresją procesu nowotworowego w raku żołądka i guzach przerzutowych do wątroby; śródoperacyjna lokalizacja przytarczyc techniką wybarwiania błękitem metylenowym; przydatność PET/CT we wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych u chorych po proktokolektomii odtwórczej z powodu polipowatości rodzinnej; ocena nasilenia objawów choroby wysokościowej poprzez analizę poziomu glikemii; nieinwazyjne wyłonienie ileostomii pętlowej w asyście endoskopowej, technika zaopatrzenia przetok okołoodbytniczych przy pomocy modyfikowanej terapii podciśnieniowej; technika zaopatrzenia nieszczelności zespolenia górnego odcinka przewodu pokarmowego przy pomocy modyfikowanej endoskopowej terapii podciśnieniowej. Otrzymał szereg liczących się nagród i wyróżnień.

Pan Tomasz Banasiewicz prowadzi również działalność gospodarczą w formie Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Tomasz Banasiewicz.

Od 2013 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Inno Gene S.A. w Poznaniu.

Pan Bogdan Klepas, 64 lata, magister, absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (obecnie Collegium Da Vinci) w Poznaniu, na kierunku Marketing i Doradztwo.

Współzałożyciel i członek władz NSZZ Solidarność w ZPM H. Cegielski w Poznaniu, a następnie wieloletni działacz związkowy i członek zarządu regionu oraz władz krajowych NSZZ Solidarność. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności nadanym przez Prezydenta RP w maju 2015 r.

W latach 1968 -1990 pan Bogdan Klepas był zatrudniony w Zakładach Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego w Poznaniu jako konstruktor w Fabryce Wagonów i Lokomotyw. W latach 2006 -2009 był doradcą Zarządu w SIGMA sp. z o. o Lubiń z siedzibą w Poznaniu oraz STOMIL - POZNAŃ S.A. Następnie w latach 2009 – 2011 pracował na stanowisku głównego specjalisty PR w H.CEGIELSKI POZNAŃ S.A. W latach 2009 - 2011 prowadził własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. Od 2011 roku Pan Bogdan Klepas jest zatrudniony w ENEA S.A jako doradca zarządu.

W latach 1998 - 2002 był członkiem Rady Nadzorczej reprezentującym Ministra Skarbu Państwa w spółce Cefarm Szczecin. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej a od 2001 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Lider sp. z o.o. Następnie z ramienia Prezydenta Miasta Poznania pełnił funkcję członka Rady w spółkach: MPK sp. z o.o (2003 – 2006) oraz Aquanet sp. z o.o (2006 – 2008). W latach 2008 - 2010 był członkiem Rady Nadzorczej reprezentującym Starostę Poznańskiego w spółce Szpital Puszczykowo sp. z o. o.

Od 2010 roku do października 2015 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Targowiska Sp. z o.o.

Pani Jagoda Gołębiewska, 32 lata, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. W trakcie uzyskiwania tytułu doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz uprawnień biegłego rewidenta.

W 2010 roku ukończyła cykl szkoleń w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zorganizowanych przez Ernst&Young w Poznaniu i Warszawie. W 2015 roku ukończyła cykl szkoleń w zakresie cen transferowych, zorganizowanych przez Verlag C.H.BECK oHG, BeckAkademie Seminare w Hamburgu.

Doświadczona i wykwalifikowana specjalistka w zakresie audytu i doradztwa finansowego, doradztwa gospodarczego i transakcyjnego dla przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania m.in. następującymi projektami doradczymi: restrukturyzacje i wyceny, due diligence w procesie fuzji i przejęć, modelowanie finansowe, feasibility study, strategie rozwoju. Współkoordynator projektów związanych z pozyskaniem finansowania oraz świadczonych dla instytucji finansowych.

Koordynuje liczne projekty o indywidualnym charakterze także przy współpracy z zewnętrznymi doradcami branżowymi. Posiada doświadczenie przy realizacji projektów doradczych i szkoleń m.in. w branżach takich jak: energetyczna, telekomunikacyjna, kolejowa, budowlana i przemysłowa.

W latach 2005 do 2008 pracowała jako Asystent i Senior w Dziale Audytu Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o., a następnie w latach 2009 – 2014 jako Menadżer SWGK Audyt Sp. z o.o. (wcześniej HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.), gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie projektami z zakresu usług audytorskich oraz doradczych, badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie ze standardami polskimi i międzynarodowymi.

Aktualnie od września 2014 roku pozostaje członkiem Zarządu SWGK Consulting Sp. z o.o.

Pan Michał Chojara, 60 lat, mgr inżynier, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn, oraz absolwentem podyplomowego Studium Prawa Samorządowego na Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1981 – 1986 pracował jako kierownik działu produkcji w spółce Powogaz - Pniewy, a od 1986 roku do 1990 roku był Dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pniewach. W latach 1991 – 1993 pracował jako Zastępca Dyrektora Teatru Nowego. Następnie w latach 1994 - 1996 zatrudniony był na stanowisku specjalisty ds. marketingu w spółce Powogaz - Pniewy. W okresie od 1996 roku do 2010 roku Pan Michał Chojara pełnił funkcję Burmistrza Gminy Pniewy. Od 2011 roku zatrudniony jest jako kierownik działu sprzedaży we Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu.

W latach 2003 – 2011 był Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. W latach 2002 -2006 był członkiem Komitetu Sterującego WRPO, a w latach 2003 – 2007 członkiem Wielkopolskiego Zespołu ds. Innowacji powołanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponadto w latach 2002 - 2010 był członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od 2012 roku pozostaje V-ce Przewodniczącym Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2013 roku jest również członkiem zarządu Unii Wielkopolan.

Pan Paweł Bator, 38 lat, dr nauk ekonomicznych, wykładowca Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Pan Paweł Bator jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.

W 2001 roku rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu a w dniu 14 grudnia 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych z dyscypliny nauk o zarządzaniu, o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem.

W okresie od 2002 roku do 2007 roku był zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Od października 2007 roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. W latach 2008 – 2014 był zatrudniony na stanowisku inspektora w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu i odpowiadał za realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 1.3.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od października 2014 roku pracuje na stanowisku wykładowcy

w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu i pełni tam funkcję kierownika Katedry Zarządzania i Marketingu.

W trakcie pełnienia obowiązków wykładowcy prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza ekonomiczna, finanse przedsiębiorstw, ryzyko w przedsiębiorstwie, ekonomia, metody oceny projektów gospodarczych, nauka o organizacji, podstawy zarządzania oraz metody organizacji i zarządzania.

Autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce ekonomicznej, która dotyczy takich obszarów jak: organizacja i zarządzanie, zarządzanie wiedzą i kapitałem ludzkim, zarządzanie ryzykiem i finansami przedsiębiorstw. Ponadto jest promotorem i recenzentem wielu prac licencjackich i magisterskich. Pan Paweł Bator jest także członkiem Rady Naukowo- Dydaktycznej w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.