Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Klauzula informacyjna

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych,
  2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem świadczenia usług medycznych. Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie do jednostek opieki zdrowotnej współrealizujących lub kontynuujących świadczenie medyczne oraz organu finansującego usługi medyczne;
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usług medycznych;
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach dotyczących czasu przechowywania dokumentacji medycznej.