Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zawiadomienie o uaktualnieniu porządku obrad ZWZA OPEN S.A.

Zarząd spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000530819, na podstawie art. 401 § 1 i 2 KSH, w związku z otrzymaniem w dniu 10 czerwca 2016 r. od akcjonariusza Społecznej Fundacji Ludzie dla Ludzi, reprezentującego 18,67% kapitału zakładowego, wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), zwołanego na dzień 1 lipca 2016 r., niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad wymienionego ZWZ, poprzez dodanie do porządku obrad punktu o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza:

„4a). Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 2/15102015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.10.2015 r.”