Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zwołanie Zwyczajne Walnego Zgromadzenia ("ZWZ")

Zarząd spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000530819, na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się 1 lipca 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
c) podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2015 r.,
d) określenia dnia dywidendy,
e) udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.,
7. Wolne wnioski.,
8. Zamknięcie obrad.