Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Programy współfinansowane przez Unię Europejską

Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana w latach 2020-2023

Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” jest realizowany w terminie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu: 2 947 832,95 zł

Kwota dofinansowania: 2  799 032,95 zł

Partnerami projektu są Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „AMICOR”  Andrzej Paciorkowski, Adam Dopierała sp. j. z Nekli.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 50-74 lat, u których nie rozpoznano wcześniej nowotworu złośliwego jelita grubego i odbytnicy i którzy nie byli leczeni w tym zakresie.

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy osób w wieku 50-74 lat z Wielkopolski zagrożonych dezaktywizacją zawodową ze względu na zachorowanie na raka jelita grubego poprzez objęcie ich działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznym – badaniem kału na obecność krwi utajonej oraz – w wybranych przypadkach – także kolonoskopią.

Dodatkowo w projekcie uwzględniono konsultacje z zakresu genetyki onkologicznej dla osób, w rodzinie których zaobserwowano przypadki występowania nowotworów jelita grubego i odbytnicy przed 50 r.ż.

Projekt przewiduje również prowadzenie spotkań edukacyjnych i informacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego, skierowanych zarówno do osób z odpowiedniego przedziału wiekowego (50-74 lat), jak również do lekarek i lekarzy oraz pielęgniarek i pielęgniarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W ramach programu prowadzona jest także edukacja indywidualna w siedzibie OPEN przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.

 


 

Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023

 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów realizuje projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach
2019-2023”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 6 313 192,82 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 5 366 213,89 zł

Partnerami projektu są Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Jerzy Stępień PANACEUM P.L. z Złotowa.

Projekt skierowany jest do kobiet z województwa wielkopolskiego w wieku 50-69 lat (profilaktyka raka piersi) oraz 25-59 lat (profilaktyka raka szyjki macicy).

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego programu profilaktyki raka piersi” oraz „Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy” poprzez działania edukacyjne i informacyjne na terenie województwa, skierowane zarówno do kobiet z odpowiednich przedziałów wiekowych, jak też do lekarzy, pielęgniarek i położnych z Podstawowej Opieki Zdrowotnej i lekarzy medycyny pracy.

Badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na nowotwór piersi i które w ciągu poprzednich dwóch lat nie miały wykonywanych badań w ramach ww. programu. Badania wykonywane są w siedzibie OPEN S.A. w Poznaniu oraz w mammobusach na terenie całego województwa.

Badania cytologiczne skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie chorowały na nowotwór szyjki macicy i które w ciągu poprzednich trzech lat nie miały wykonanych badań w ramach ww. programu. Badania wykonać można w siedzibie OPEN S.A. oraz w cytobusie na terenie całego województwa.

Projekt zakłada również organizowanie warsztatów edukacyjnych skierowanych do mieszkanek Wielkopolski w wieku 25-69 lat. Spotkania te mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych oraz mają zachęcać kobiety do regularnego badania się.

Dodatkowo organizowane będą szkolenia dla lekarzy, położnych i pielęgniarek POZ i lekarzy medycyny pracy, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz poznają sposoby na eliminowanie barier powodujących niezgłaszanie się kobiet na badania profilaktyczne.

W ramach projektu zostanie zakupiony mammograf.

Projekt będzie realizowany do 28.09.2023 r.

 

 

 


 

Zintegrowany system diagnostyki raka piersi z wykorzystaniem zaawansowanych technik diagnostycznych

Projekt pn. „Zintegrowany system diagnostyki raka piersi z wykorzystaniem zaawansowanych technik diagnostycznych w OPEN S.A” jest realizowany w terminie od 8 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu: 3 006 460,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 555 490,99 zł

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez wyposażenie Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu w nowoczesny sprzęt do kompleksowej diagnostyki raka piersi. W ramach projektu zakupiony zostanie mammograf z możliwością badania w trybie tomosyntezy, z możliwością wykonywania mammografii spektralnej oraz biopsji stereotaktycznej oraz ultrasonograf z opcją wykonywania elastosonografii , fantomy do kontroli jakości pracy mammografu cyfrowego i pracy ultrasonografu, a także mierniki dawki.

W ramach zadania zostaną także wdrożone rozwiązania informatyczne umożliwiające archiwizację i diagnostykę w oparciu o obraz cyfrowy. Oprogramowanie umożliwi również przetwarzanie i zarządzanie dokumentacją w Pracowni Diagnostyki Obrazowej, dzięki czemu każdy specjalista biorący udział w diagnostyce i planowaniu leczenia będzie miał możliwość szybkiego i bezpiecznego dostępu do pełnej dokumentacji diagnostycznej.

Działania te mają za zadanie zwiększenie dostępności do badań diagnostycznych raka piersi, a tym samym dają możliwość wczesnego wykrywania zmian nowotworowych, przez co realne będzie szybsze i skuteczniejsze wdrożenie leczenia.

Rozwój profilaktyki onkologicznej


Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski

W dniu 1 września 2016 roku OPEN S.A. rozpoczyna realizację projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 6 245 976,33 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 5 309 079,88 zł

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” oraz „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” poprzez działania edukacyjne i informacyjne na terenie województwa, skierowane zarówno do kobiet z odpowiednich przedziałów wiekowych, jak też do lekarzy, pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny cytobus, który umożliwi i ułatwi kobietom dostęp do badań cytologicznych na terenie całego województwa. Projekt realizowany jest we współpracy z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” oraz Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG z siedzibą w Poznaniu.

Badania mammograficzne skierowane są do kobiet urodzonych w latach 1947 – 1966, które nie chorowały na raka piersi i które w ciągu poprzednich dwóch lat nie miały wykonanych badań w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”. Badania wykonywane są w siedzibie OPEN S.A. w Poznaniu oraz w mammobusach na terenie całego województwa.

Badania cytologiczne skierowane są do kobiet urodzonych w latach 1957 – 1991, które nie chorowały na nowotwór szyjki macicy i które w ciągu poprzednich trzech lat nie miały wykonanych badań w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy”. Badania wykonać można w siedzibie OPEN S.A. oraz siedzibie Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo USG w Poznaniu, a od roku 2017 możliwe będzie ich wykonywanie w cytobusie na terenie całego województwa.

Badaniom będą towarzyszyły spotkania edukacyjne współorganizowane przez Federację Stowarzyszeń "Amazonki" oraz lekarzy rodzinnych, podczas których będzie można nauczyć się wykonywać samobadanie piersi, dowiedzieć się, jakie są czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed zachorowaniem, a także dowiedzieć się, kiedy badania będą wykonywane w danej miejscowości.

Rozwój profilaktyki onkologicznej


Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” jest realizowany w terminie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 2 374 584,40 zł

Kwota dofinansowania: 2 255 394,40 zł

Partnerami projektu są Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „AMICOR” S.C. Andrzej Paciorkowski, Adam Dopierała z Nekli.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 50-67 lat, u których nie rozpoznano wcześniej nowotworu złośliwego jelita grubego i odbytnicy i którzy nie byli leczeni w tym zakresie.

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy osób w wieku 50-67 lat z Wielkopolski zagrożonych dezaktywizacją zawodową ze względu na zachorowanie na raka jelita grubego poprzez objęcie ich działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznym – badaniami kału na krew utajoną oraz – w wybranych przypadkach – także kolonoskopią.

Projekt przewiduje również prowadzenie spotkań edukacyjnych i informacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego, skierowanych zarówno do osób z odpowiedniego przedziału wiekowego (50-67 lat), jak również do lekarzy i pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W wybranych spotkaniach uczestniczyć będą wolontariusze z ramienia Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, wzbogacając spotkania o swoje osobiste doświadczenia związane z chorobą nowotworową.

Dodatkowo w projekcie uwzględniono konsultacje z zakresu genetyki onkologicznej dla osób, w rodzinie których zaobserwowano przypadki występowania nowotworów jelita grubego i odbytnicy przed 50 r. ż.

W ramach projektu zostaną zakupione dwa kolonoskopy w celu wykonywania pogłębionej diagnostyki u osób z dodatnim wynikiem badania na krew utajoną w kale.

Rozwój profilaktyki onkologicznej